Trends in het onderwijs

Het onderwijs verandert snel. Dit komt onder andere door de veranderende maatschappij. De trends die zich afspelen in de maatschappij, hebben vaak ook invloed op het onderwijs. In deze blog nemen we een aantal trends onder de loep die impact hebben op het onderwijs.

Bij elk van deze trends attenderen we je op specifiek aanbod, waarin we je ondersteunen om goed in te spelen op deze trends. Achtereenvolgens bespreken we:

 Trend 1: Flexibilisering van het onderwijs

Trend 2: Passend/inclusief onderwijs

Trend 3: Aandacht voor brede vorming

Trend 4: nieuwe rol/taken/verantwoordelijkheden van een ib’er 

Trend 5: Meer aandacht voor (leer) groei en leervoorwaarden bij niet-methodetoetsresultaten


Trend 1: Flexibilisering van het onderwijs

Van het onderwijs wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd, doordat bijvoorbeeld leerlingen met verschillende niveaus en ondersteuningsbehoeften bij elkaar in een klas zitten. Daarom is het fijn dat er nieuwe digitale adaptieve verwerkingssoftware is en wordt ontwikkeld om recht te doen aan de verschillen. 

Met digitale verwerkingssoftware kunnen leerkrachten het onderwijs afstemmen op de individuele leerbehoeften en niveaus van hun leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De verwerkingssoftware past de opdrachten aan op het niveau van de leerling en leerkrachten hebben op ieder ogenblik zicht op de leerresultaten van de kinderen.  

Dit ondersteunt een leerkracht bij het onderscheiden en maken van keuzes in het aanbod en ondersteuning om zo tegemoet te komen aan de niveauverschillen in een klas. 

Het is daarbij belangrijk om de software op een juiste manier te implementeren en daarbij zorgvuldige keuzes te maken. Bovendien staat de leerkracht altijd aan het roer; een leerkracht kent de kinderen, geeft de instructie en zorgt voor voldoende momenten waarop leerlingen (ook) sámen blijven leren! 

Wil je weten hoe Gouwe Academie je kan ondersteunen als je de stap wilt maken naar meer flexibel onderwijs? Kijk op deze pagina 

Trend 2: Passend/inclusief onderwijs

Inclusiviteit is belangrijk in de huidige maatschappij. Ook in het onderwijs komt dit steeds meer terug. We werken met elkaar toe naar meer inclusief onderwijs. Voor een kind is het goed om naar een school in de omgeving te gaan. We gunnen ieder kind zo thuisnabij mogelijk onderwijs, het liefst op de reguliere school in de eigen wijk. 

Dat lukt steeds vaker en beter, maar dat vraagt wel veel. Allereerst natuurlijk goed onderwijs. Dit wordt aangevuld met aanzienlijke ondersteuning vanuit een samenwerkingsverband voor passend onderwijs en de middelen die beschikbaar zijn vanuit de zorg.

Als het goed is, blijft het belang van de leerling altijd centraal staan. Of de leerling nu regulier of speciaal (basis)onderwijs krijgt, je wilt de ondersteuningsbehoeften van een leerling goed in beeld hebben en recht doen. Benut daarvoor de mogelijkheden van Kindkans en het nieuwe OPP in ParnasSys. Voor meer informatie zie deze pagina. 


Trend 3: Aandacht voor brede vorming

De rol van scholen is erg breed. Maar momenteel is er als het gaat om opbrengstgericht en planmatig werken met name aandacht voor kwalificatie, dit wordt gemeten en getoetst maar doet geen recht aan de brede rol van scholen. 

Ieder kind verdient een goede ontwikkeling, het draait niet alleen om de cijfers en scores die ze behalen. Scholen hebben hier een grote rol in, hier leren kinderen namelijk zichzelf, anderen en de maatschappij kennen. Daarom is het belangrijk dat het onderwijs zicht richt op de ontwikkeling van kinderen in de volledige breedte. 

Voor een brede vorming is het noodzakelijk dat het onderwijs om de volgende drie pijlers draait: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Dit is waar het onderwijs toe dient. Of het nu gaat om cognitieve ontwikkeling, of ontwikkeling op het gebied van sociale vorming, burgerschapsvorming, digitale geletterdheid, executieve functies: je wilt bijdragen aan kennis, vaardigheden én een passende attitude bij je leerlingen. 

Gouwe Academie ondersteunt je met hulpmiddelen zoals Zien!+ en met ondersteuning bij benutten van de mogelijkheden Kindbegrip. Voor meer informatie zie deze pagina. 

 Trend 4: nieuwe rol/taken/verantwoordelijkheden van een ib’er 

Sinds kort is er een nieuwe beroepsstandaard voor de intern begeleider. Met deze herziene beroepsstandaard wordt duidelijk op welke manieren het werk van de ib’er wordt ingevuld. Daarnaast geeft de beroepsstandaard een duidelijk kader, dat helpt in het dagelijks werk van de ib’er. Daarom heeft Gouwe Academie de ib-opleiding vernieuwd en volgens de nieuwe beroepsstandaard vormgegeven. 

Hierbij staan de volgende drie hoofdcompetenties centraal: ib’er als leercoördinator, trendanalist en zorgregisseur. Hierbij kijk je naar hoe je het onderwijs vormgeeft en wat er nodig is. Je leert om leerkrachten te ondersteunen en ambities te realiseren. Tot slot kijk je hoe je binnen de school meer passend en inclusief onderwijs realiseert en wat ervoor nodig is om de leerlingen te ondersteunen.  

Als ib’er denk en bouw je mee aan het beleid van de school. Je bent dus veel mensen tot hulp; de school, leerkrachten en de leerlingen. Ib’ers zijn onmisbaar binnen het onderwijs!  

Welkom de ib-opleiding van Gouwe Academie! In september 2023 start er weer een nieuwe groep. Voor meer informatie zie deze pagina. 

Trend 5: Meer aandacht voor (leer) groei en leervoorwaarden bij niet-methodetoetsresultaten

De inspectie kijkt tegenwoordig naar de behaalde referentieniveaus bij de beoordeling van de kwaliteit van een school. De verschuiving van vaardigheidsscore naar referentieniveaus zorgt ervoor dat scholen soms zoekende zijn. Het is namelijk gewenst om vóór groep 8 al in beeld te hebben of leerlingen een bij hen passend referentieniveau zullen gaan halen. Je wilt als school namelijk eerder weten of de leerlingen op koers liggen om referentieniveau 1S of 2F halen. Ook wil je weten of er voldoende kinderen referentieniveau 1F halen.

Ondanks dat niet-methodetoetsen belangrijk zijn voor de inspectie, vormt deze informatie slechts één puzzelstukje van ontwikkeling van de leerling. Een kind is namelijk veel meer dan alleen een toetsuitslag. Als school moet je de resultaten kunnen koppelen en vertalen naar het kind. Bijvoorbeeld de werkhouding, taakaanpak en het welbevinden van de leerling zijn belangrijke stukjes die de puzzel compleet maken.

Niet-methodetoetsresultaten moet je daarom goed in perspectief kunnen zetten. Je moet weten en zien hoe je de toetsen kunt lezen en hoe je de uitslagen interpreteert als je kijkt naar het totaalbeeld van de leerling. 

De scholingen ‘Toetsresultaten betekenisvol maken’ en ‘referentieniveaus en onderwijsresultatenmodel’ helpen je hierbij. Zo werk je concreet aan de eisen van de inspectie én heb je oog voor de leerling.


Gouwe Academie staat voor je klaar!
Uit de beschreven trends blijkt dat in het onderwijs steeds meer en intensiever aandacht wordt gevraagd voor de brede vorming van leerlingen, inclusiviteit en de ontwikkeling van ieder uniek kind. In deze blog las je een aantal suggesties hoe je op deze trends kunt inspelen. Graag staan de onderwijsadviseurs van Gouwe Academie voor je klaar om je daarbij te inspireren en te ondersteunen. Nieuwsgierig geworden of op zoek naar andere scholingen? Kijk dan ook eens naar onze vernieuwde scholingsbrochure. We helpen je graag!