Toetsanalyse: blijf ParnasSys benutten, naast het programma van je toetsleverancier

Mogelijk kiest jouw school ook voor een ander instrument voor het afnemen van niet-methodetoetsen. Of ga je naar een nieuwe versie van de toetsen? Dat biedt diverse nieuwe mogelijkheden, doordat de niet-methodetoetsaanbieders in hun eigen systeem allerlei analyse-mogelijkheden hebben. In deze blog beschrijven we waarom we je aanraden om je goed te verdiepen in wat ParnasSys extra biedt als het gaat om analyse van toetsresultaten.

Op leerling- en groepsniveau bespreken we de volgende punten:

 1. Groepskaart ParnasSys: helpt bij vergelijking (niet-)methodetoetsresultaten en observaties
 2. ParnasSys geeft info over of je groep op koers ligt wat betreft de referentieniveaus
 3. ParnasSys biedt meerdere weergave-opties van toetsresultaten
 4. Groepskaart ParnasSys: faciliteert waarnemen, begrijpen, wegen én handelen
 5. ParnasSys faciliteert het vergelijken van resultaten van leerlingen met een aangepaste leerroute met ontwikkelprognose

Op school- en bestuursniveau noemen we voorbeelden van Ultimview, module Schoolkwaliteit (inclusief Mijnschoolplan).

Voor scholen die werken met Cito, hebben we een vergelijkingsdocument gemaakt welke schermen /overzichten je in Cito hebt en welke in ParnasSys. Onderaan dit document staat een link naar de downloadpagina.

Koppeling niet-methodetoetsen in ParnasSys

Alle niet-methodetoetsuitgevers hebben een koppeling met ParnasSys die je als school kunt aanvragen en activeren. Dat betekent dat alle totaalscores ook in ParnasSys in te zien zijn. Op de groepskaart, de leerlingkaart en in Schoolkwaliteit (bijvoorbeeld Mijnschoolplan en de Schoolrapportage) vind je daardoor een compleet overzicht van het functioneren van je leerlingen.

Waarom (ook) analyseren in ParnasSys op leerling- en groepsniveau? 

1. Groepskaart ParnasSys: helpt bij vergelijking (niet-)methodetoetsresultaten en observaties

Resultaten van niet-methodetoetsen zijn slechts een ‘second opinion’ of ‘critical friend’. Ze gaan ‘maar’ over een deel van de ontwikkeling van je leerlingen en zijn een momentopname. Als het goed is, vormen je dagelijkse observaties (van resultaten én van zaken als creatief denken, inzet, motivatie, doorzettingsvermogen) en resultaten van methodetoetsen de basis voor keuzes die je maakt in aanbod en ondersteuning. Dat betekent dat je de resultaten van niet-methodetoetsen altijd zult willen relateren aan informatie die je in de afgelopen periode al hebt verzameld. 

De groepskaart in ParnasSys vormt de cockpit waarin je al deze informatie met elkaar in verband brengt. Alleen als je verder kijkt dan het resultaat van een momentopname en van een specifiek onderdeel van de ontwikkeling, kun je verantwoorde conclusies trekken en keuzes maken. Je wilt de leerling immers recht doen!

Groepskaart met niet-methodetoetsresultaten, methodetoetsresultaten en notities in één overzichtGroepskaart met niet-methodetoetsresultaten, methodetoetsresultaten en notities in één overzicht

2. ParnasSys geeft info of je groep op koers ligt wat betreft de referentieniveaus 

Als basisschool probeer je zoveel mogelijk leerlingen referentieniveau 1S/2F te laten halen, of anders minimaal referentieniveau 1F. Het hangt van je populatie af (zie je schoolweging) hoeveel procent van je leerlingen minstens een bepaald referentieniveau zouden moeten halen.

Natuurlijk wil je het liefst gedurende de schoolloopbaan al zien of leerlingen op koers liggen en wil je niet verrast worden door de resultaten van de eindtoets. Een leerling in leerjaar 6 of 7 kun je immers nog extra uitdagen of ondersteunen.

Voor Rekenen en Begrijpend lezen kun je, wanneer je gebruik maakt van Cito-toetsen, in ParnasSys heel makkelijk vanaf leerjaar 6 bekijken of het voor de leerling passende referentieniveau haalbaar lijkt. Dit doe je door te kijken naar de niveauwaarde.

Met niveauwaarden kun je vanaf eind leerjaar 6 bekijken of je leerlingen op koers liggenMet niveauwaarden kun je vanaf eind leerjaar 6 bekijken of je leerlingen op koers liggen

(In het systeem van Cito kun je wel zien of een leerling 1F of 2F/1S al heeft behaald, of hoe dicht dat een leerling er bij zit, maar je kunt niet zien of de leerling op koers ligt).

3. ParnasSys biedt meerdere weergave-opties van toetsresultaten

De leerlinggrafieken bevatten in de meeste gevallen méér weergave-opties waar je uit kunt kiezen dan de schermen en overzichten van de toetsleveranciers. Hierdoor kun je als school een bewuste keuze maken welke optie(s) jullie het meest waardevol en betekenisvol vinden. Voor jezelf én voor ouders.

Je kunt kiezen uit de volgende varianten:

 • Vaardigheidsscore
 • Niveau (A t/m E of I t/m V)
 • Referentieniveau
 • Niveauwaarde
 • Functioneringsniveau
 • DL / DLE / Leerrendement

Voorbeeld van leerlinggrafiek voor rekenen-wiskunde

4. Groepskaart ParnasSys: faciliteert waarnemen, begrijpen, wegen én handelen

Het hoofddoel van het verzamelen van (aanvullende) informatie over de ontwikkeling van je leerlingen, is dat je wilt kijken of het onderwijs van de afgelopen periode heeft bijgedragen aan voldoende groei. Bovendien wil je kijken of je, naast de informatie die je al had uit methodetoetsen en observaties, nieuwe inzichten opdoet die input geven voor een passend aanbod voor de komende periode.

Via de groepskaart kun je direct beschrijven wat je basisaanbod is voor de hele groep (via begeleiding > groepsplan).

Daarnaast kun je voor leerlingen die specifiek aanbod nodig hebben, een (cluster)plan maken. Op de groepskaart zie je in één oogopslag voor welke leerlingen je zo’n aanvullend of alternatief plan hebt gemaakt.

Groepskaart waarop je toetsresultaten én (groeps)plannen bij elkaar ziet staan

5. ParnasSys faciliteert het vergelijken van resultaten van leerlingen met een aangepaste leerroute met ontwikkelprognose

Op overzicht 'ontwikkelingsperspectief' vergelijk je toetsresultaten met de ingestelde prognoseSteeds meer leerlingen blijven in het kader van passend onderwijs op de basisschool. Voor leerlingen die niet functioneringsniveau E7 zullen gaan halen, zal vaak een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Daarin staat onderbouwd naar welk eindniveau wordt toegewerkt, via welke leerroute. Voor die leerlingen wil je de toetsresultaten die een leerling behaalt snel kunnen vergelijken met de gekozen leerroute. ParnasSys faciliteert dat doordat je een ontwikkelprognose kunt instellen per leerling per vak. Op de groepskaart, de toetsvergelijkingspagina en in het overzicht met de grafieken ‘ontwikkelingsperspectief’ zie je in één oogopslag hoe de leerling functioneert ten opzichte van zijn eigen doel(en). Dit is een heel grote meerwaarde ten opzichte van de software van de toetsleveranciers.

Analyse op categorieniveau

Wil je toetsresultaten gedetailleerder analyseren? Bijvoorbeeld welke spellingcategorieën mogelijk nog extra aandacht vragen? Gebruik het programma van je toetsaanbieder. Waarbij wel het advies is om te trechteren: kijk eerst globaal en op hoofdlijnen. Ga pas op detailniveau analyseren als er een aanleiding is én als je de hoofdlijn voor jezelf helder hebt.

Data op school- en bestuursniveau: module Schoolkwaliteit

Wanneer je als school een schoolrapportage wilt maken, wil je daar zoveel mogelijk relevante data in terug laten komen, met zo min mogelijk werk.

Printscreen Ultimview dashboard 'Kwaliteit van opbrengsten'

De modules Ultimview en Schoolkwaliteit van ParnasSys bieden op zowel school- als bestuursniveau veel inzicht in de behaalde resultaten. Het faciliteert je om met elkaar als team te ‘vieren’ wat je hebt weten te realiseren én om beredeneerde en datagestuurde keuzes te maken voor het vervolg. Waarbij er meer informatie vergeleken kan worden dan alleen niet-methodetoetsresultaten. 

Ook kun je in bijvoorbeeld Mijnschoolplan je ambities vastleggen. Waarna je op een later moment met data kunt onderbouwen of je je ambities hebt behaald.

Signaleringswaarden, schoolnormen en resultaten referentieniveaus in Mijnschoolplan

Behalve IEP hebben de andere toetsaanbieders (nog) geen mogelijkheid om bovenschools resultaten met elkaar te vergelijken. Dat kan dus wel als de resultaten via een koppeling in ParnasSys zichtbaar zijn.

Data op schoolniveau: trendtabel schoolanalyse

Het overzicht ‘Trendtabel schoolanalyse’ in ParnasSys biedt uniek inzicht in trends op schoolniveau. Méér dan wat de systemen van de toetsaanbieders zelf op dit moment bieden. Met name omdat je van drie schooljaren de resultaten kunt opvragen, waarbij je op drie manieren die data kunt bekijken:

 • horizontaal: resultaten per schooljaar
 • verticaal: resultaten per leerjaar
 • diagonaal: resultaten van een cohort (zelfde groep leerlingen door de jaren heen)

Overzicht ‘Schoolanalyse’ in ParnasSys

Download: vergelijking schermen Cito LIB en ParnasSys
 
Werkt je school met Cito Leerling in beeld, of ga je daarmee werken? Neem dan kennis van een document dat onderwijsadviseurs van Gouwe Academie hebben gemaakt: daarin hebben ze de schermen en overzichten van Cito en ParnasSys naast elkaar gezet die voor eenzelfde doel gebruikt zouden kunnen worden. Het helpt je om als school een keus te maken welk overzicht/scherm je voor welke vraag het meest passend vindt. 
Je kunt het bestand downloaden via deze pagina. 

Vergelijking schermen en overzichten Cito Leerling in beeld en ParnasSys

Wil je meer leren over hoe je én Cito Leerling in beeld én ParnasSys nog beter kunt benutten om je onderwijs goed af te stemmen op het niveau en de behoeften van je leerlingen? We staan voor je klaar. Diverse collega’s van ons zijn opgeleid door Cito om ook de basis- en verdiepingsscholingen van Cito LIB te verzorgen. Onze meerwaarde is dat we je helpen om én Cito én ParnasSys optimaal te benutten. 

Voor meer informatie kijk op https://www.gouwe-academie.nl/cito. 

Interesse in vergelijkingsdocument voor andere toetsen? Laat het weten!

Wanneer je werkt of gaat werken met de toetsen van BOOM, IEP of Dia, en je hebt interesse in een vergelijkbaar overzicht, laat het ons weten door een mail te sturen aan g.schokker@gouwe-academie.nl. We gaan dan in gesprek met de toetsaanbieders of zij mee willen werken om te komen tot een vergelijkbaar document.

We staan voor je klaar

Maakt jouw school al bewuste keuzes welke analyses en acties je op basis van welke schermen en overzichten maakt? We helpen jou als MT, ib of groepsleerkracht graag om betekenisvol aan de slag te gaan met je toetsresultaten! Door én de mogelijkheden van het systeem van je toetsleverancier én van ParnasSys praktisch met je te verkennen en te benutten.

Voor meer informatie over onze begeleidingsmogelijkheden zie https://www.gouwe-academie.nl/opbrengstgericht-werken