Ontdekken en ondersteunen van hoogbegaafde leerling is cruciaal!

De overheid stimuleert scholen actief om met dit thema aan de slag te gaan! Recent is er een nieuwe subsidieregeling opengesteld voor de ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen in het po en vo. Die wil je natuurlijk goed besteden!

Gouwe Academie heeft een mooi aanbod voor de ondersteuning van deze leerlingen. Vraag de subsidiegelden aan voor 1 oktober 2023 en ga planmatig aan de slag! We vertellen je graag over onze mogelijkheden.

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden de samenwerkingsverbanden door een subsidiëring gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.

Extra aandacht

Er wordt extra aandacht gevraagd voor vroegtijdig signaleren, een aanbod voor (zeer) hoogbegaafde leerlingen, en (hoog)begaafde leerlingen die niet naar school gaan of dreigen niet meer naar school te gaan.

Kort samengevat zal de inzet van deze middelen besteed worden aan:

  • Meer erkenning voor de hoogbegaafde leerling
  • Een beter dekkend aanbod
  • Kennis delen en goede voorbeelden verspreiden

De mogelijkheden van Gouwe Academie

Het signaleren en begeleiden van hoogbegaafdheid kan een uitdagende taak zijn, maar er zijn verschillende tekenen en indicatoren waarop je kunt letten. Daarbij kun je de informatie uit je leerlingvolgsysteem inzetten.

  1. Vroege ontwikkeling volgen met de leerlijnen: het is belangrijk om al vanaf dag 1 alert te zijn op signalen van een ontwikkelingsvoorsprong, omdat hoogbegaafde leerlijnen vaak al jong beginnen met het snel bereiken van belangrijke mijlpalen. De leerlijnen jonge kind kunnen daarin ondersteunen. Mocht een jonge leerling verder gaan voorlopen, dan kunnen de leerlijnen van de groepen 3 t/m 8 ingezet worden. Vanuit wat de leerkrachten observeren en registeren, kan een afgestemd aanbod worden opgesteld passend bij het niveau van de leerling. In de onderbouw proberen we dit te realiseren binnen het thematische aanbod in een rijke leeromgeving.
  2. Snelle leercurve: deze leerlingen kunnen nieuwe informatie snel en gemakkelijk oppikken. Ze hebben vaak een goed geheugen en zijn in staat om complexe concepten op jonge leeftijd te begrijpen. Deze leercurve volgen is belangrijk. Binnen je LVS kan je daarin gebruik maken van het monitoren op vaardigheidsgroei en leerrendement. Blijft de leerling zijn persoonlijke leercurve vasthouden?
  3. Brede kennis: hoogbegaafde leerlingen hebben vaak brede interesses en beschikken over kennis op verschillende gebieden. Ze stellen vaak diepzinnige vragen en tonen een grote nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Door niet alleen te kijken naar de cognitieve resultaten op het gebied van taal en rekenen, maar juist ook in te zoomen op de brede ontwikkeling en het onderzoekend leren kan er naast het versnellen, aandacht besteed worden aan verbreden en verdiepen. Wij ondersteunen dit met doelen vanuit de CED leerlijnen overige vakken, zodat je planmatig dit aanbod begeleidt.
  4. Creatief denken: hoogbegaafde leerlingen hebben vaak een levendige verbeeldingskracht en kunnen originele oplossingen bedenken voor problemen. Ze hebben de neiging om out-of-the-box te denken en hebben een goed ontwikkeld gevoel voor humor. In de leerlijn Kader voor Ontwikkeling wordt aandacht gegeven aan het kritisch, analytisch en creatief denken. Onze onderwijsadviseurs helpen je graag op weg om hier concreet mee aan de slag te gaan. Voorbeelden daarvan zijn het stellen van vragen rond deze denkvaardigheden en het aanpassen van opdrachten naar een hoger denkniveau. 
  5. Gedrevenheid en doorzettingsvermogen: hoogbegaafde kinderen hebben vaak een sterke motivatie om te leren en zijn vaak perfectionistisch. Ze hebben hoge verwachtingen van zichzelf en kunnen gefrustreerd raken als ze zich vervelen of niet worden uitgedaagd. Naast de denkvaardigheden worden binnen de leerlijn Kader voor Ontwikkeling ook gebieden ondersteund waar leerlingen met hoogbegaafdheid behoefte aan hebben rond hun persoonlijke ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld aandacht voor motivatie en het samenwerken, maar ook voor vragen als hoe kijk je op een reële manier naar jezelf en mag je ook fouten maken?

We begeleiden je graag!

We denken graag met je mee als het gaat om het optimaal ondersteunen van onze (hoog)begaafde leerlingen. Samen bespreken we hoe jullie het leerlingvolgsysteem en de module leerlijnen willen inzetten. Natuurlijk begeleiden we jullie ook in het planmatig aan de slag gaan. In overleg met de school stellen we een (scholings)aanbod vast waardoor jullie toegerust aan de slag kunnen gaan met jullie hoogbegaafde leerlingen! Een mooie aanzet om aan de slag te gaan met hoogbegaafdheid, is ons experttraject.

Uiteindelijk werken we mét jullie toe naar:

Lichter: je ervaart minder werkdruk doordat je ParnasSys benut voor de signalering en planmatige aanpak bij hoogbegaafde leerlingen.

Leuker: je ervaart meer werkplezier doordat je bewuster het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen begeleidt vanuit de onderwijsbehoeften die zijn gesignaleerd.

 Beter: Het wordt beter doordat je leerlingen niet bezighoudt met standaard aanbod, maar doelgericht begeleidt rond cognitieve en persoonsvaardigheden.

Meer weten?

Meer weten over de subsidiegelden? Lees er meer over op de website van het ministerie.

Wil je meer weten over ons aanbod en/of de mogelijkheden om ook hier de subsidiegelden voor in te zetten? Neem dan contact op met onderwijsadviseur Martine Blonk. Zij helpt jullie graag om een mooi aanbod samen te stellen!

Meer informatie over het Experttraject hoogbegaafdheid in ParnasSys lees je op de website.