Zien!+

Meer dan het volgen en versterken van sociale competenties

Wil je meer doen dan het volgen en versterken van sociale competenties? Kies dan voor een aanvulling in Zien!+.

 De resultaten van Kindbegrip kunnen op termijn geïntegreerd worden, zodat je op leerling- en groepsniveau de SEL-competenties (sociaal-emotioneel leren) en de vaardigheden op de contexten die binnen Zien!+ aan bod komen, kunt vergelijken. Bovendien helpt het om bewuste keuzes te maken hoe je samen met de leerling en de ouders met ontwikkelpunten aan de slag gaat. 

Er is een koppeling met ParnasSys: leerlingnamen, groepsindeling, medewerkersgegevens en mailadressen van ouders/verzorgers komen automatisch in Zien!

Wat is er nieuw in Zien!+

Inhoudelijk:

 • Aandacht voor persoonsvorming
 • Voor verschillende contexten: compacte vragenlijsten met bijbehorende ontwikkelpunten en handelingssuggesties
  • Omgaan met bekenden (resultaten uit Kindbegrip)
  • Omgaan met activiteiten (inclusief leren leren en executieve functies)
  • Burgerschap (maatschappelijke competenties)
  • Mediawijsheid
 • Draagt bij aan signalering en planmatig begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen

 Uitgangspunten en werkwijze: 

 • Leerling(vragenlijst) centraal, voor de leerlingen waar dat kan (de bovenbouw)
 • Werken met portfolio met ontwikkelpunten
 • Compacte lijsten (keep it simple)
 • Planmatig werken wordt ondersteund
 • Integratie van informatie van leerling, leerkracht, ouders en overige betrokkenen over de brede vorming van leerlingen
 • School kiest zelf met welke contexten ze aan de slag gaan en of ze Zien! vooral gebruiken voor screenen/observeren en/of voor planmatig begeleiden. Je bepaalt zelf hoe uitgebreid je dat doet.
 • Vergelijk het functioneren van je leerlingen met de zelf vastgestelde norm/ambitie

 

Voorbeelden van verkortvragen (dikgedrukte teksten) en ontwikkelpunten:

Voorbeeld van portfolio

Burgerschap

Voor burgerschap bieden we scholen een aanbodslijn. Die kun je gebruiken om te kijken of alle thema’s in je onderwijs bij de diverse vakken al aan bod komt. Zo niet, dan kun je besluiten hoe je die thema’s alsnog een plaats in je onderwijs geeft.

Samen

Naastenliefde tonen

Een ander helpen

Opkomen voor de ander

Onverdraagzaamheid afwijzen/discriminatie tegengaan

Insluiten en buitensluiten tegengaan 

Conflicten oplossen en vergeven 

Verschillen 

Verschillen tussen klasgenoten, thuissituaties en personen in de buurt

(Etnische) verschillen tussen bevolkingsgroepen in de samenleving

Respectvolle omgang met andersdenkenden 

Seksualiteit en verschillen in de samenleving 

Genderidentiteit

Huwelijk en andere samenlevingsvormen

Duurzaamheid

Onderhouden van de wereld

Rentmeesterschap

Mate waarin je duurzaam kunt handelen 

Milieuvraagstukken: afval, energiebesparing, vervuiling, broeikaseffect en Zeespiegelstijging

De omgang met water

Afvalrecycling

Ecologische voetafdruk

Energie transitie

Tegenstrijdige belangen 

Digitaal

Impact van de inhoud van media op jezelf

Mediatijd

Gebruik van games en films

Cyberpesten

Intieme media

Groepsdruk

Nettiquette (moeilijk woord!)

Beeldvorming en waarheidsvinding

Democratie

Afspraken en regels binnen eigen context en in de samenleving

Rechten en plichten binnen de Nederlandse samenleving

Meningsvorming en het verwoorden van een eigen mening

Democratische rechtsstaat

Democratische waarden 

Nederlandse kiesstelsel 

Visie op de overheid 

Wereld

Verschillende culturen 

Onderdrukking op basis van levensbeschouwing 

Wereldgodsdiensten 

Lidmaatschap Nederland van verschillende organisaties

Internationale wetgeving

Ontwikkelingssamenwerking

Fair-Trade producten 

Migratie en vluchtelingen beleid

Koloniale geschiedenis

Globalisering, economische verwevenheid 


 Per thema zijn er einddoelen beschreven op het gebied van kennis, vaardigheden en attitude. 
 Die einddoelen zijn uitgewerkt in doelen per leerjaar. 
 
 Voorbeeld:

VERSCHILLEN

Kennis

Vaardigheden

Attitude

Verkortvraag

Ik weet welke verschillen en overeenkomsten er zijn binnen de samenleving.

 

Ik weet dat elk mens gelijkwaardig is.

Ik kan op een respectvolle manier omgaan met andere mensen, ook wanneer zij van mij verschillen.

Ik ben bereid om iedereen als gelijke te zien. 

Einddoel

De leerling (her)kent overeenkomsten en verschillen tussen mensen, groeperingen, genderidentiteiten, geloofsovertuigingen en vormen van samenleven. De leerling weet dat alle mensen gelijkwaardig zijn.

De leerling kan respectvol omgaan met verschillen tussen mensen en groeperingen, genderidentiteiten, geloofsovertuigingen en vormen van samenleven. De leerling kan daar zijn/haar eigen mening over vormen en deze verwoorden.

De leerling is bereid om de verschillen in Nederland onder ogen te zien en daar respectvol naar te handelen. De leerling is bereid te erkennen dat alle mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. 

 

VERSCHILLEN

Kennis

Vaardigheden

Attitude

Groep 3/4

 [in ontwikkeling]

Ik behandel iedereen gelijk, ook als zij thuis anders leven dan ik.

 

Ik kan mijn mening geven over verschillen bij anderen thuis.

 

Ik kan mijn mening geven over verschillen in mijn omgeving.

Ik wil goed omgaan met de verschillende thuissituaties bij mijzelf en bij de ander.

 

Ik ben bereid om verschillen van anderen te accepteren.

Groep 5/6 

 

Ik kan respectvol het gesprek aangaan met mensen die van mij verschillen. 

 

Ik kan respectvol luisteren naar mensen die van mij verschillen.

 

Ik kan respectvol mijn mening uiten over vriendschap, verliefdheid en huwelijk.

Ik ben bereid om respectvol om te gaan met verschillen tussen mij en de ander.

 

Ik ben bereid om respectvol om te gaan met mensen die anders leven dan ik.

 

Voorbeeld van de cockpit (groepsoverzicht) als je kiest voor burgerschapsscreeningslijsten op basis van deze leerlijn:


Persoonsvorming

Wil je meer realiseren dan alleen kwalificatie en socialisatie? Wil je je leerlingen écht stimuleren, bevorderen en uitlokken om de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen? Ga met je team aan de slag met het bewust inzetten van de 8 pedagogische handelingen. Houd daarbij rekening met de ontwikkelingsleeftijd van je leerlingen.

Model ‘Aspecten van het Pedagogisch Handelen’ ten behoeve van het uitlokken, versterken en stimuleren van persoonsvorming

De onderwijsadviseurs van Gouwe Academie zijn beschikbaar om met je team heel praktisch aan de slag te gaan om concrete invulling te geven aan het toepassen van deze pedagogische handelingen.

Tijdpad

Zien!+ is volop in ontwikkeling. In oktober 2023 zijn de eerste onderdelen beschikbaar voor scholen. De maanden erna worden er telkens nieuwe aspecten toegevoegd. Via deze website houden we je op de hoogte. Je kunt ook je contactgegevens doorgeven via onderstaand mailadres, dan informeren we je bij ontwikkelingen.

Contactgegevens

Wil je vrijblijvend verkennen of Zien!+ iets is voor jullie school? Neem contact op via helpdeskzien@gouwe-academie.nl.